franke 4

Záruční podmínky pro odsavače par

Na výrobky firmy FRANKE se vztahuje dle § 620 odst. 1 Občanského zákoníku dvouletá záruční doba.

 • Odsavače par firmy FRANKE musí být instalovány pouze odbornou firmou nebo zaškoleným pracovníkem. Při dodržení všech podmínek pro provoz výrobku se poskytuje záruka 24 měsíců, která začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Záruka se případně prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Toto se dokládá kopií montážního listu o provedení záruční opravy. Reklamace na mechanické poškození výrobků a kompletnost příslušenství je 3 dny od data prodeje.
 • Typ odsavače par, výrobní číslo, datum prodeje, razítko a podpis vyplní na záruční list pracovník prodejny nebo pracovník organizace, která výrobek uvedla do provozu. Při vzniku závady (reklamace) se spotřebitel obrátí na prodejce a předloží potvrzený a řádně vyplněný záruční nebo montážní list, případně doklad o koupi s datem prodeje.
 • Zákonná záruka se nevztahuje:
  – na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a špatně provedeným odtahem
  – na uhlíkové filtry a snímatelné části ze skla nebo plastu
  – na žárovky, které jsou nefunkční vlivem běžného opotřebení
  – na zvýšení hlučnosti a snížení sacího výkonu při použití odsavače par ve filtračním (recirkulačním) provozu (v případě filtračního provozu musí být namontován uhlíkový filtr)
  – na zvýšení hlučnosti a snížení sacího výkonu při zredukování odtahu na jiný než doporučený průměr
  – na poškození povrchu způsobené použitím přípravků pro úklid obsahující kyseliny nebo jiné čisticí a brusné látky
  – na závady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování nebo jiné manipulaci)
  – na závady vzniklé živelnou událostí (povodně, požár...)
  – na závady vzniklé používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají běžnému kuchyňskému prostředí v domácnosti
  – na závady vzniklé nedodržením podmínek pro provoz a obsluhu spotřebiče uvedené v přiloženém návodu nebo v informačním materiálu o výrobku
  – na nenasátí části par (např. při silném varu vody v otevřené nádobě), protože ani u nejvýkonnějších výrobků nevzniká v sací zóně tak silné proudění vzduchu, které by dokázalo dokonale odsát veškeré páry
  – správně dimenzovaný a instalovaný odsavač totiž zajistí 10× za hodinu kompletní výměnu vzduchu v kuchyni, což postačuje k optimálnímu odvětrání při vaření
 • Právo na uplatnění záruky zaniká při ztrátě dokladu prokazující datum zakoupení výrobku.
 • Náklady spojené s vysláním servisního technika v případě, kdy nebude zjištěna žádná závada, na kterou se vztahuje záruka, je povinna uhradit osoba, která nárok na opravu uplatnila.
 • Pro záruku, výměnu výrobků a pro zrušení kupní smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku.
 • Změny týkající se designu, popisů nebo rozměrů odsavačů mohou být provedeny vždy bez předchozího varování.
 • Nárok na uplatnění reklamace a záruční opravy přijímáme pouze písemnou formou (faxem, nebo dopisem), popř. vyplněným reklamačním protokolem na http://www.franke.cz nebo dle podmínek servisní organizace.

 

Všechny odsavače jsou certifikovány a značeny logem "CE" dle platných předpisů EU a ČR.