franke 6

Záruční podmínky pro dřezy

Na produkty firmy FRANKE se vztahuje dle § 620 odst. 1 Občanského zákoníku dvouletá záruční doba.

  • Produkty firmy FRANKE musí být instalovány pouze odbornou firmou nebo zaškoleným pracovníkem. Při dodržení všech podmínek pro provoz výrobku se poskytuje záruka 24 měsíců, která začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Záruka se případně prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Toto se dokládá kopií montážního listu o provedení záruční opravy.
  • Typ výrobku, výrobní číslo (je-li součástí), datum prodeje, razítko a podpis vyplní do záručního listu pracovník prodejny nebo pracovník organizace, která výrobek uvedla do provozu. Při vzniku závady (reklamace) se spotřebitel obrátí na prodejce a předloží potvrzený a řádně vyplněný záruční nebo montážní list, případně doklad o koupi s datem prodeje.
  • Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době.
  • Montáž musí být provedena odborným pracovníkem. Při neodborném zacházení, montáži nebo nekvalifikovaném zapojení zařízení propadá nárok na záruku.
  • Reklamace na mechanické poškození výrobků a kompletnost příslušenství je 3 dny od data prodeje.
  • Výrobek musí být používaný výhradně k účelu, ke kterému byl vyroben. Výrobek musí být řádně ošetřovaný a udržovaný.
  • Zákonná záruka se nevztahuje:
    – na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a špatně provedenou montáží
    – na poškození povrchu způsobené použitím přípravků pro úklid obsahující kyseliny nebo jiné čisticí a brusné látky
    – na závady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování nebo jiné manipulaci…)
    – na závady vzniklé živelnou událostí (povodně, požár...)
    – na závady vzniklé používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají běžnému kuchyňskému prostředí a provozu v domácnosti
    – na závady vzniklé tvorbou vodního kamene
    – na závady vzniklé nedodržením podmínek pro provoz a obsluhu produktu uvedené v přiloženém návodu nebo v informačním materiálu o výrobku
  • Právo na uplatnění záruky zaniká při ztrátě dokladu prokazující datum zakoupení výrobku.
  • Náklady spojené s vysláním servisního technika v případě, kdy nebude zjištěna žádná závada, na kterou se vztahuje záruka, je povinna uhradit osoba, která nárok na opravu uplatnila.
  • Pro záruku, výměnu výrobků a pro zrušení kupní smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku.
  • Změny týkající se designu, popisů nebo rozměrů produktů mohou být provedeny vždy bez předchozího varování.
  • Nárok na uplatnění reklamace a záruční opravy přijímáme pouze písemnou formou (faxem nebo dopisem), popř. vyplněným reklamačním protokolem na http://www.franke.cz nebo dle podmínek servisní organizace.

Změny, které slouží technickému pokroku, změny designu, omyly i tiskové chyby vyhrazeny.