Franke, spol. s r.o.

Tímto reklamačním řádem je stanoven postup při zjištění vad zboží, které dodává společnost Franke, s.r.o. (dále dodavatel) svým smluvním obchodním partnerům (dále kupující, prodávající).

 • Podle tohoto reklamačního řádu lze postupovat v případech, kdy zboží ještě nebylo kupujícím předáno konečnému uživateli. Po předání zboží (prodeji) reklamuje případné závady konečný spotřebitel u svého dodavatele a platí podmínky uvedené v záručním listu.
 • Při převzetí (dodání) výrobku kupující zkontroluje stav obalu výrobku s cílem předejít komplikacím při zjištění jeho poškození přepravou těsně před instalací nebo prodejem. Při poškození obalu nebo podezření na nešetrné zacházení při přepravě má kupující právo postupovat takto:

  – otevřením obalu a zběžnou kontrolou se přesvědčí, zda zboží není evidentně poškozeno. Pokud je zboží poškozeno, odmítne jej převzít a činí o tom zápis do přepravního listu. Vzniklé náklady nese v plné výši dodavatel, jehož povinností je neprodleně dodat jiný výrobek,
  – odmítne převzít zboží, jehož obal je natolik poškozen, že je důvodné podezření na poškození zboží, a provede o tomto stručný zápis do přepravního listu, dodavatel neprodleně dodá jiný výrobek.
 • Před montáží nebo před předáním konečnému uživateli je základní povinností kupujícího, nebo jím pověřené montážní firmy, zboží pečlivě prohlédnout, zkontrolovat jeho vzorovou bezchybnost, kompletnost, a pokud to charakter výrobku povoluje, ověřit i jeho funkčnost.
 • Reklamace na mechanické poškození výrobků a kompletnost příslušenství je do 3 pracovních dní od data prodeje.
 • Pokud je při kontrole po vybalení výrobku zjištěna jakákoliv viditelná vada, kupující nesmí výrobek prodat nebo instalovat, vrátí jej do původního obalu a je povinen neprodleně kontaktovat dodavatele (v pondělí – čtvrtek od 8:00 do 16:30, v pátek od 8:00 do 12:00) na telefonním čísle +420 281 090 445 nebo +420 281 090 425, popřípadě faxem +420 281 862 027. Je-li dodržen tento postup, přejímá dodavatel bez šetření zodpovědnost za zjištěnou vadu včetně více nákladů, které tímto mohou kupujícímu vzniknout, a bude postupovat takto:

  – kupujícímu bude neprodleně zaslán výrobek bezvadný a bude na něj vystavena faktura jako na běžnou dodávku zboží,
  – vadný výrobek dodavatel vyzvedne v sídle firmy kupujícího a na vlastní náklady přepraví zpět do svého reklamačního oddělení, kde bude výrobek prohlédnut,
  – podmínkou pro plnou kompenzaci je vrácení výrobku v kompletním stavu, v původním kompletním obalu, kde bude uložen tak, aby bylo zabráněno jeho poškození dopravou. Výrobek nesmí nést znaky instalace nebo jejího započetí,
  – pokud byly splněny podmínky uvedené v předchozím bodě, vystaví dodavatel na vrácené zboží dobropis v plné výši.
 • Je-li reklamována viditelná vada vzniklá mechanickým poškozením až po předání výrobku zákazníkovi, v průběhu montáže nebo po jejím dokončení (na výrobku je patrno, že byl instalován, výrobek již nemá původní obal apod.), bude toto poškození posuzováno jako poškození způsobené při montáži případně poškození konečným spotřebitelem, za které dodavatel nemůže nést zodpovědnost.
 • V případě funkčních vad, které se projeví až po instalaci výrobku, bude reklamace řešena vysláním reklamačního technika dodavatele, který posoudí oprávněnost reklamace a jejího řešení, pouze na základě vystavení reklamačního protokolu odběratelem nebo koncovým zákazníkem.
 • Reklamační protokol musí obsahovat adresu dodavatele, koncového zákazníka včetně telefonních kontaktů, typ výrobku, datum prodeje nebo montáže, popis závady. Reklamační protokol musí být podán písemnou nebo elektronickou formou a to buď vyplněním protokolu na www.franke.cz, nebo faxem, popřípadě doporučeným dopisem.
 • Reklamace se nevztahuje na vady způsobené živelnou událostí, špatnou údržbou, používáním výrobku k účelu, ke kterému není určen, vlivem vnějšího prostředí (např. nekvalitní vodou) nebo nedodržením montážních postupů.